Όροι

Αποδέχομαι να αξιοποιηθούν τα ανωτέρω προσωπικά μου στοιχεία αποκλειστικά για ενημέρωση των επιμορφωτικών δράσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης / ΕΔΙΒΕΑ.